ONDERSTEUNING JEUGDWET

Vanaf 2015 vervangt de Jeugdwet niet alleen de Wet op de Jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.

 

Met de Jeugdwet zijn gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp. Dit houdt in dat zij de toegang zo moeten organiseren dat de jeugdhulp bereikbaar is voor de doelgroep.

UITGANGSPUNTEN JEUGDWET

De jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op:

 

1. het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;

2. het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving;

3. preventie en vroeg-signalering;

4. het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;

5. effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

DIENSTVERLENING

 • Implementatie nieuwe (beleids)regels;
 • Opstellen van administratieve procedures / handleidingen;
 • Ondersteuning registratie;
 • Beoordelen kwaliteit van de productiegegevens;
 • Verwerken berichtenverkeer toewijzing, aanvang zorg en einde zorg;
 • Controleren of er (voldoende) contract ruimte is bij de desbetreffende regio/gemeente;
 • Bepaling Onder Handen Werk (OHW);
 • Tijdig, volledig en juist aanbieden van declaraties bij de Gemeenten;
 • Opstellen en aanleveren van (gedetailleerde) rapportages / analyses productiegegevens;
 • Debiteuren beheer Jeugdwet;
 • CBS aanlevering;
 • Opstellen jaarverantwoording;
 • Inkoop regio/gemeente;
 • Vraagbaak voor medewerkers en gemeenten;
 • Brug tussen Zorgproces – Administratief proces – Gemeenten.

CONTACT

 

 

 

Cronenburg 1

4288 JG Uitwijk

 

 

0184 - 421 163

06 - 456 10 670

UW ZORG ONZE ADMINISTRATIE

 

 

 

Het is cruciaal dat de Zorgadministratie van een GGz-instelling / vrijgevestigde praktijk snel en adequaat kan inspelen op veranderende Wet- en Regelgeving en de eisen van zorgverzekeraars, gemeenten.